top of page

Klachtenprocedure

 

 

Als opleidingsinstituut vinden wij het belangrijk dat onze cursisten bij klachten op een goede manier worden geholpen. Daarom zijn we aangesloten bij een onafhankelijke geschillen partij, De Geschillencommissie.

 

Indien een cursist een klacht heeft verzoeken we deze klacht als eerste per email bekend te maken bij de functionaris van Angel Fashion Academy. De functionaris beantwoord de klacht binnen 48 uur.

 

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid van de cursist is opgelost, kan de cursist de klacht indienen bij de Geschillencommissie. De onafhankelijke commissie neemt de afhandeling van klacht dan.

 

 

Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden door Angel-Fashion-Academy beantwoord binnen een termijn van 2 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Angel-Fashion-Academy.

 

Nadat opdrachtgever en/of deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren heeft opdrachtgever en/of deelnemer 2 maanden de tijd om de klacht in te dienen. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat opdrachtgever en/of deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.

 

Iedere klacht wordt binnen 24 uur beantwoord met een bevestiging van ontvangst en een indicatie wanneer opdrachtgever en/of deelnemer een reactie kan verwachten.

 

Er wordt naar gestreefd iedere klacht binnen 1 maand na het indienen samen met opdrachtgever en/of deelnemer op te lossen. De uiterlijke termijn waarin een geschil moet worden opgelost bedraagt 3 maanden waarin het immer mogelijk blijft de zaak aanhangig te maken bij de geschillencommissie.

 

Geschillenregeling

Geschillen tussen opdrachtgever en/of deelnemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door Angel-Fashion-Academy te leveren of geleverde educatieve diensten kunnen zowel door opdrachtgever en/of deelnemer als Angel-Fashion-Academy aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie Algemeen, Borderwijklaan 46, postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.degeschillencommissie.nl)

 

De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling indien de opdrachtgever en/of deelnemer zijn klacht eerst bij Angel-Fashion-Academy heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Een geschil dient binnen 3 maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Wanneer opdrachtgever en/of deelnemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Angel-Fashion-Academy aan deze keuze gebonden. Wanneer Angel-Fashion-Academy een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet eerst opdrachtgever en/of deelnemer schriftelijk of via email vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of opdrachtgever en/of deelnemer daarmee akkoord gaat. Angel-Fashion-Academy zal daarbij aankondigen zich na het verstrijken van de periode van 5 weken vrij te achten om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

 

 

Samengevat

Leg klachten in eerste instantie altijd voor aan;

 

Angel Fashion Academy

T.a.v. Victorien van Duuren – Directeur

Victorien@angel-fashion-academy.nl

 

 

In tweede instantie is het mogelijk de klacht te melden bij de Geschillencommissie

www.degeschillencommissie.nl  o.v.v. Angel Fashion Academy

bottom of page